خرید ورق

ایجاد در شنبه, 06 بهمن 1397 / قیمت
Tags: وق گالوانیزه, خرید ورق گالوانیزه, قیمت ورق گالوانیزه
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/11/06 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 8750 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 تماس بگیرید ورق ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 بهمن 1397 / قیمت
Tags: خرید ورق استیل, قیمت ورق استیل, فروشگاه ورق استیل, نگیر
  قیمت ورق استیل مورخ 1397/11/06 سایز قیمت(تومان) ورق استیل 1 میل بگیر 2*1 و 1/25*2/50 تماس بگیرید ورق استیل 1 میل نگیر 2*1 و 1/25*2/50 تماس بگیرید ... [ +++ ]
ایجاد در شنبه, 06 بهمن 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, قیمت ورق سیاه, خرید ورق سیاه
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/11/06 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 5120 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 4700 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 30 دی 1397 / قیمت
Tags: پانچ, ورق پانچ, قیمت روز ورق پانچ, خرید ورق پانچ, فروشنده ورق پانچ, فروشگاه ورق پانچ, ورق مشبک, ورق توری
  قیمت ورق پانچ مورخ 1397/10/29 توضیحات ورق قیمت هربرگ(تومان) ورق پانچ 1 میل چشمه 1 (تا چشمه 20 موجود)     2*1 تماس بگیرید(بنا به درخواست مشتری) ورق پانچ ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 30 دی 1397 / قیمت
Tags: ورق گالوانیزه, قیمت ورق گالوانیزه, خرید ورق گالوانیزه, فروشنده ورق گالوانیزه
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/10/29 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 8750 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 تماس بگیرید ورق ... [ +++ ]
ایجاد در یکشنبه, 30 دی 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, قیمت روز ورق سیاه, خرید ورق سیاهفروشنده ورق سیاه, قیمت ورق سیاه, کاشان
قیمت ورق سیاه مورخ 1397/10/29 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 5050 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 4680 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 4770 ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 25 دی 1397 / قیمت
Tags: گالوانیزه, قیمت ورق گالوانیزه, خرید ورق گالوانیزه, کاشان
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/10/24 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 8600 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 8360 ورق ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 25 دی 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, فروش ورق سیاه, خرید ورق سیاه, قیمت روز ورق سیاه
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/10/24 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 5110 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 4650 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 19 دی 1397 / قیمت
Tags: پانچ, قیمت روز پانچ, فروشگاه ورق پانچ, خرید ورق پانج, چشمه, ابعاد, ورق مشبک, قیمت روز پانچ
  قیمت ورق پانچ مورخ 1397/10/19 توضیحات ورق قیمت هربرگ(تومان) ورق پانچ 1 میل چشمه 1 (تا چشمه 20 موجود)     2*1 تماس بگیرید(بنا به درخواست مشتری) ورق پانچ ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 19 دی 1397 / قیمت
Tags: گالوانیزه, قیمت روز ورق گالوانیزه, خرید ورق گالوانیزه, گالوانیزه کاشان
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/10/19 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 8495 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 8495 ورق ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 19 دی 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, قیمت ورق سیاه, خرید ورق سیاه, قیمت روز ورق سیاه, فروشگاه ورق سیاه
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/10/19 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 5200 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 4650 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 03 دی 1397 / قیمت
Tags: ورق پانچ, قیمت ورق پانچ, خرید ورق پانچ, ورق مشبک, خرید, قیمت
  قیمت ورق پانچ مورخ 1397/10/2 توضیحات ورق قیمت هربرگ(تومان) ورق پانچ 1 میل چشمه 1 (تا چشمه 20 موجود)     2*1 تماس بگیرید(بنا به درخواست مشتری) ورق پانچ ... [ +++ ]
ایجاد در دوشنبه, 03 دی 1397 / قیمت
Tags: قیمت ورق, قیمت روز ورق سیاه, ورق سیاه, خرید ورق سیاه, آهن احسان
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/10/2 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 5300 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 5000 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 02 آبان 1397 / آهن آلات ایمان
Tags: پانچ, قیمت روز پانچ, فروش ورق پانچ, خرید ورق پانچ, ورق سوراخدار
  قیمت ورق پانچ مورخ 1397/8/1 توضیحات ورق قیمت هربرگ(تومان) ورق پانچ 1 میل چشمه 1 (تا چشمه 20 موجود)     2*1 تماس بگیرید(بنا به درخواست مشتری) ورق پانچ ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 02 آبان 1397 / قیمت
Tags: گالوانیزه, قیمت ورق گالوانیزه, خرید ورق گالوانیزه, ورق گالوانیزه کاشان
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/8/1 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 10300 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 10380 ورق ... [ +++ ]
ایجاد در چهارشنبه, 02 آبان 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, فروش ورق سیاه, قیمت روز ورق سیاه, قیمت ورق سیاه, خرید ورق سیاه
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/8/1 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 6210 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 5490 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 24 مهر 1397 / آهن آلات ایمان
Tags: پانچ, فروش پانچ, خرید پانچ, قیمت پانچ, قیمت ورق پانچ, خریدار پانچ, خریدار ورق پانچ, ابعاد پانچ, فروشنده پانچ, پانچ ایمان, ورق پانچ, قیمت ورق پانچ, قیمت روز ورق پانچ, انواع آهن آلات, قیمت آهن, خرید ...
  قیمت ورق پانچ مورخ 1397/7/24 توضیحات ورق قیمت هربرگ(تومان) ورق پانچ 1 میل چشمه 1 (تا چشمه 20 موجود)     2*1 تماس بگیرید(بنا به درخواست مشتری) ورق پانچ ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 24 مهر 1397 / قیمت
Tags: ورق, ورق گالوانیزه, قیمت ورق گالوانیزه, قیمت روز ورق گالوانیزه, انواع ورق, خرید ورق, فروشنده ورق گالوانیزه, خریدار ورق گالوانیزه, ابعاد ورق, شیت, رول, فروشگاه ورق ایمان, گالوانیزه ایمان, قیمت ورق, ...
  قیمت ورق گالوانیزه مورخ 1397/7/24 سایز ورق قیمت(تومان) ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1000 10300 ورق 0/40 میل گالوانیزه عرض 1250 11190 ورق ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 24 مهر 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, فروش ورق سیاه, قیمت ورق سیاه, انواع ورق سیاه, فروش ورق سیاه, خرید ورق, قیمت انواع ورق, ورق سیاه ایمان
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/7/24 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 6150 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 5450 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
ایجاد در سه شنبه, 17 مهر 1397 / قیمت
Tags: ورق سیاه, فروش ورق سیاه, فرونشده ورق سیاه, قیمت روز ورق, انواع ورق, خرید ورق سیاه, خریدار ورق سیاه, فروشنده ورق سیاه, ورق سیاه اصفهان, ورق سیاه تهران, اصفهان, قیمت آهن, قیمت ورق, ابعاد ورق سیاه, ...
  قیمت ورق سیاه مورخ 1397/7/16 سایز ورق قیمت (تومان) ورق سیاه 2 میل روس 1*2 متر 6350 ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر 5600 ورق سیاه 4 میل فولاد مبارکه 1/5*6 متر ... [ +++ ]
صفحه1 از2
توسط Aixeena افزونه های جوملا