امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
تاریخ ایجاد در 26 دی 1391
ROOT» دسته: قیمت
نمایش از 26 دی 1391 بازدید: 9597
پرینت

قیمت ورق و آهن آلات به روز

لیست قیمت آهن آلات مورخ سه شنبه  26/10/1391 بیست و ششم   دی ماه سال نود و یک

 

 

قیمت ورق گالوانیزه  *** قیمت ورق سیاه       ***  قیمت ورق رنگی

قیمت ورق روغنی *** قیمت اقلام شیروانی *** قیمت میلگرد

قیمت قوطی پروفیل***     قیمت تسمه       ***  قیمت نبشی

 قیمت ناودانی      ***     قیمت آهن          ***  قیمت روز آهن آلات

 

قیمت ورق گالوانیزه

ورق 40 صدم میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

کاشان

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

27900 

رول 1250

 ---

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

 

ورق 50 صدم میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 هفت الماس

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 25900

رول 1250

 شهرکرد

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

25900 

 

ورق 60 صدم میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 شهرکرد

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

24200 

رول 1250

 شهرکرد

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

24100 

 

ورق 70 صدم میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 هفت الماس

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 کاشان

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 23900

 

ورق 80 صدم میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

---

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 ---

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 1 میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 شهرکرد

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 22900

رول 1250

 ---

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 25/1 میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 ---

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

شهرکرد 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 22800

 

ورق 5/1 میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 2 میل گالوانیزه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

قیمت ورق سیاه

ورق 2  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 20400

رول 1250

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

 

ورق 3  میل سیاه

            ابعاد       

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

2*1

فولاد مبارکه 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

 

ورق 4  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

2*1

فولاد مبارکه 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

16800 

 

ورق 5  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

16850 

 

ورق 6  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

فولاد مبارکه 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

 

ورق 8  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 10  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

17150 

 

ورق 12  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

فولاد مبارکه 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

16950 

 

ورق 15  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

16750 

 

ورق 20  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

17200 

 

ورق 30  میل سیاه

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

1500*6000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

قیمت ورق رنگی

ورق 40 صدم میل گالوانیزه رنگی سفید رال 9016

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

35000 

رول 1250

 چین

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 34500

 

ورق 50 صدم میل گالوانیزه رنگی سفید رال 9016

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 چین

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

33300 

 

ورق 40 صدم میل گالوانیزه رنگی قرمز  رال 3000

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 50  صدم میل گالوانیزه رنگی قرمز  رال 3000

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

38500 

 

ورق 40 صدم میل گالوانیزه رنگی آبی  رال 5015

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 50  صدم میل گالوانیزه رنگی آبی  رال 5015

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 چین/فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

34600 

 

ورق 40 صدم میل گالوانیزه رنگی نارنجی  رال 2003

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 50  صدم میل گالوانیزه رنگی نارنجی  رال 2003

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 38700

 

ورق 40 صدم میل گالوانیزه رنگی قهوه ای  رال 8004

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 50  صدم میل گالوانیزه رنگی قهوه ای  رال 8004

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 چین

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 38300

 

ورق 50  صدم میل گالوانیزه رنگی کرم  رال 1015

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 چین

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

37000 

رول 1250

 چین

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

37500 

 

ورق 50  صدم میل گالوانیزه رنگی سبز  رال 6024

            ابعاد       

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 چین

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

38000 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

 

ورق 50  صدم میل گالوانیزه رنگی زرد  رال 1023

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

قیمت ورق روغنی

ورق 40 صدم میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 50 صدم میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 هفت الماس

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 24900

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

 

ورق 60 صدم میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 فولاد مبارکه

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 23800

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 70 صدم میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 80 صدم میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 90 صدم میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید 

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 1  میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

ورق 5/1  میل روغنی

ابعاد

نوع جنس

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

رول 1000

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

رول 1250

 

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

 تماس بگیرید

 

قیمت اقلام شیروانی

اقلام شیروانی

نوع کالای شیروانی

واحد محاسبه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

پشم شیشه دو اینچ

رول18متری

فروشگاه

380000

توری مرغی

رول54متری

فروشگاه

435000

پیچ سرمته 5سانت

عدد

فروشگاه

1550

پیچ سرمته 3 سانت

عدد

فروشگاه

1400

آچار سرمته

عدد

فروشگاه

40000

آبرو جعبه ای 50/0میل

متر طول

فروشگاه

تماس بگیرید

آبرو جعبه ای1میل

متر طول

فروشگاه

تماس بگیرید

آبرو فیتیله ای

متر طول

فروشگاه

تماس بگیرید

نمای سینه کفتری 33

متر طول

فروشگاه

73000

نمای سینه کفتری 41

متر طول

فروشگاه

تماس بگیرید

نمای سینه کفتری 50

متر طول

فروشگاه

تماس بگیرید

نمای سینه کفتری 62

متر طول

فروشگاه

تماس بگیرید

فلاشینگ رنگی

متر طول

فروشگاه

76000

دامپا 60/0 روغنی

برگ 1*2متری

فروشگاه

275000

دامپا 70/0 روغنی

برگ 1*2متری

فروشگاه

286000

دامپا 50/0 رنگی

برگ 1*2متری

فروشگاه

310000

دامپا 40/0رنگی

برگ 1*2متری

فروشگاه

285000

پرچین سفال 1 پله

برگ 100*40سانت

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

پرچین سفال 2 پله

برگ 100*80سانت

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

پرچین سفال 3 پله

برگ100*120سانت

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

 

قیمت میلگرد

میلگرد 8

نوع

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 12 متری

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

18400

 

میلگرد 10

نوع

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 12 متری

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

18000

 

میلگرد 12

نوع

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 12 متری

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

 

میلگرد 14

نوع

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 12 متری

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

18150

 

میلگرد 16

نوع

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 12 متری

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

18050

 

میلگرد 18

نوع

حدود وزن

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 12 متری

4 تا 6 تن

کف بنگاه تهران

17900

 

قیمت قوطی پروفیل

قوطی 20*20

ورق

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

2 میل

7.5

کف بنگاه تهران

23000

 

قوطی 20*30

ورق

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

2 میل

9.5

کف بنگاه تهران

22900

 

قوطی 80*40

ورق

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

2 میل

23

کف بنگاه تهران

22600

 

قوطی 30*30

ورق

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

2 میل

11

کف بنگاه تهران

22800

 

قوطی 100*100

ورق

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

2 میل

38

کف بنگاه تهران

24800

 

قیمت تسمه

تسمه 30*5

طول

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

6متری

7.2

کف بنگاه تهران

17800

 

تسمه 40*5

طول

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

6متری

9

کف بنگاه تهران

17800

 

تسمه 50*5

طول

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

6متری

12

کف بنگاه تهران

17800

 

قیمت نبشی

نبشی 3

ابعاد

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 6 متری

 9

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

 

نبشی 4

ابعاد

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 6 متری

 15

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

 

نبشی 5

ابعاد

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 6 متری

 23

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

 

قیمت ناودانی

ناودانی6

ابعاد

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 6 متری

30

کف بنگاه تهران

18900

 

ناودانی8

ابعاد

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 6 متری

44

کف بنگاه تهران

19400

 

ناودانی10

ابعاد

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 6 متری

52

کف بنگاه تهران

19400

 

ناودانی12

ابعاد

حدود وزن شاخه

محل ترخیص کالا

قیمت (ریال)

شاخه 6 متری

62

کف بنگاه تهران

تماس بگیرید

 

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 07 شهریور 1392 09:45

بازدید های امروز

نمایش تعداد مطالب
1458544